Zápis 2022
  1. Zákonný zástupce dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem školní docházky v loňském školním roce musí ze zákona ve stanovenou lhůtu od  1.4. do 30. 4. podat škole žádost o zápis dítěte ke školní docházce. Zároveň s žádostí je třeba doručit kopii rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken.
  2. Pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023, musí také podat žádost o odklad doplněnou o dvě příslušná doporučení k tomu nutná (PPP, SPC, lékaře, klinický psycholog,…). Pokud by v okamžiku podání žádosti neměl tato doporučení, musí je škole doručit do 30. 4. 2022.
  3. Tiskopisy žádostí budou v následujících odkazech (od 1. 4. 2022):
Žádost o přijetí(soubor ve wordu)
Žádost o přijetí(soubor v pdf)
Žádost o odklad(soubor ve wordu)
Žádost o odklad(soubor v pdf)

Klasický zápis bude na škole 7. 4. 2022 od 14 do 18 hodin, tam budou tiskopisy připraveny k vyplnění.

K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení:
1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
2. dětského lékaře nebo klinického psychologa. Pokud se vám nepodaří tato doporučení získat do konce dubna, bude správní řízení o odkladu přerušeno na dobu nezbytně nutnou k získání doporučení.
K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit: posouzení školského poradenského zařízení (PPP). Po obdržení vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo. (způsob doručení - DS, e-mail, SMS)
Kritéria přijetí 2022
Desatero vydané MŠMT