Škola pro udržitelný rozvoj
Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu "Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě - Mladí mění místo a komunitu IV" podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních (přizpůsobení) a mitigačních (předcházení vzniku) opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

20.3.2024 - Klimatický plán pro Vrchlabí

Dnes žáci 8.C na městském úřadě ve Vrchlabí představili klimatický plán, který hodnotí rizika a navrhuje řešení pro případy vzniku tepelných ostrovů, nadmíry veder, přívalových dešťů. Popisuje také současný stav, včetně klimaticky příznivých míst. Ve druhé části plán pracuje s možnostmi, jak snižovat uhlíkovou stopu - emise skleníkového plynu CO2, navrhuje tzv. mitigační opatření.
Zástupci města - pan místostarosta M. Vávra, vedoucí Odboru životního prostředí R. Vich a energetik města M. Knob připomínkovali tento dokument. Jednání se zúčastnili i někteří rodiče, odborník na problematiku modrozelené infrastruktury L. Kukačka z Atelieru Tilmun. Jednání zhodnotila také zástupkyně střediska SEVER, které je garantem projektu Škola pro udržitelný život, M. Glovňová. Na závěr zazněla pozitivní slova od ředitele J. Plevy.
Po zapracování všech připomínek jsem dáme odkaz na dokument klimatického plánu.

KONEC PYTLÍKOVÁNÍ NA LIŠČÍM KOPCI


V rámci mikroprojektu Školy pro udržitelný život - Mladí mění místo jsme upozornili na neskutečně velkou spotřebu plastových sáčků ve školním obchůdku, ve kterých si žáci odnášejí svačiny. Za školní rok to činí téměř 20 000 Ks. Od poloviny ledna 2023 jsou svačiny vydávány jen do papírových sáčků po cukru nebo mouce, které do stánku dodává školní kuchyně. Sáčky tak najdou smysluplné využití a ve škole snižujeme plastový odpad. Mikroprojekt, ze kterého vzešlo i video, koresponduje s aktivitami školy v rámci programu Vrchlabí bez odpadu.

Video zde: Konec pytlíkování - video
Fotogalerie zde: Foto Konec pytlíkování
Mladí ladí D-DUR
Škola je zapojena do projektu Škola pro udržitelný život -  „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., 2019/2020. Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize. Dílčími cíli pak jsou:

  • Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického dialogu.
  • Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí.
  • Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zainteresovanými osobami.

Uvedeno do praxe: - informační panel o vodních ptácích na rybníku Kačák - informační panel o významu odumírajícího dřeva v krajině, typy budek, ptáci a dřevní hmyz lužního lesíku u Kačáka - infotabulky na mrtvé stromy - proč nejsou pokáceny, jakou ekologickou funkci v krajině plní - infotabulka o zapomenutém pohřebišti z 2.poloviny 18. století v Hartě - informační panel ke zbytkům opevnění z Bramborové války - lavička u místa komunitního setkávání na Ovčáku v Hartě - zvýšená frekvence svozu tříděného odpadu ve Vrchlabí - vytvoření živého plotu k odclonění kontejnerů na tříděný odpad před motorestem v Hartě VIZE Vrchlabí jih, Harta 2019-2030: ZDE Psali o nás v Newsletteru ŠUŽ: ZDE
Jaké fáze jsme již realizovali: Vytváření bezpečného prostředí ve třídě - Ladění skupiny - Křesílka a
kachna - Pexeso Vnímáme místo i sebe - video Soar (Vzlet) - Lybyrint jako město - Jak vnímám svoji obec Vnímavost k sobě samému - Achillova pata - Co bych byl, kdybych byl a proč? - Sebehodnocení Smyslové vnímání přírody, krajiny a místa - Stezka (Kačák, lužní lesík) - moje tvorba

  • pocitová mapa, výroba a vyplnění
Via silné stránky - představení silných stránek - výběr svých silných stránek - jak mě vidí ostatní - krok 2: mínulost - které silné stránky jsme již procvičili v rámci projektu - test silných stránek Z pobytového programu na SEVERu v H. Maršově - prezentace dosavadních výsledků projektu - quest po Maršově, Berthold - ZOOM - Fishbanks, udržitelné chování při mořském rybolovu - Obec 2030: 17 cílů OSN, je Maršov udržitelná obec? Xtero udržitelnosti obce - divadlo na téma z udržitelnosti obce - mapování Vrchlabí jih, Harta: páteřní infrastruktura, zeleň, problematická místa, kdo by mohl pomoci při řešení? Obec 2030 - Vrchlabí, Harta - Správa obce - Lidé - Hospodářství - Veřejná prostranství, rozvoj obce - Spolupráce s okolním světem - Příroda Vize obce 2019-2030 - beseda s odborníky: Jiří Louda, Krkonošské muzeum Správy KRNAP - Bramborová válka Jakub Šimurda, Krkonošské muzeum Správy KRNAP - Význam odumřelých stromů v krajině, připravovaná Přírodní památka Vejsplachy - kontakt zástupců Ornitologické sekce při Správě KRNAP: seznam ptáků žijících na rybníku Kačák a v lužním lesíku - kontakt zoologa Správy KRNAP: kteří brouci obývají odumřelé dřevo ve Vrchlabí? - v jednání o průvodcovské procházce pro veřejnost po valech opevnění z Bramborové války -vytvoření vize Vrchlabí jih, Harta 2019-2030: veřejné připomínkování vedením města, školním parlamentem i širokou veřejností - informace o projektu ve školním parlamentu - příprava podkladů pro informační panely: Bramborová válka + opevnění na Ovčáku Hnízdící ptáci a ptáci na tahu na Kačáku Ptáci a dřevní hmyz v lužním lesíku u Kačáku Význam odumřelých stromů v krajině Sdílecí online setkání - vystoupení zástupce ČR při OSN - zhodnocení projektu koordinátory ze SEVERu - představení projektu jednotlivých škol - připomínkování projektů Závěrečná online konference škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život

Valím na valy
Projekt žáků 9.C, který vede ke vzniku naučné stezky z Harty k valům nad Ovčákem. Navazuje na projekt Mladí ladí D-DUR. Naučná stezka má 5 nových informačních panelů, 6. panel je u ohniště na Ovčáku, o Bramborové válce, z loňského roku 2020. Fáze projektu: léto 2020 - zaměření valů v terénu podzim 2020 - inventarizace dřevin na valech, zbytcích opevnění (druh dřevin, počet, obvod kmene ve výšce 120 cm nad zemí) jaro 2021 - příprava podkladů na informační tabule: 1. úvodní tabule, historie pošty v Hartě 2. vila Krönig, disco Dr. Max, letokruhy pokáceného buku 3. zámek (v Hartě) 4. švestkový povyk 5. Bramborová válka (1778-1779) 6. Valy, válka o bavorské dědictví jaro 2021 - odstranění náletových dřevin z valů květen/červen - instalace panelů naučné stezky Realizováno z grantové podpory Města Vrchlabí.
Partneři projektu

Celostátní program, který navazuje na myšlenky Agendy 21. Cílem programu je aktivní zapojení žáků školy do řešení místních komunitních problémů, které si také kladou za cíl zlepšovat životní, kulturní a sociální prostředí v regionu. Program si klade za cíl spolupráci učitelů, žáků, místní samosprávy i široké veřejnosti, snaží se finančně zapojit do projektů i místní firmy. Realizováno za podpory Nadace Partnerství a SEVER.

ARCHIV projektu ŠUŽ:

V rámci programu jsme realizovali projekty:
Pozor mina – osvěta a instalace košů na psí exkrementy
http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Pozor%20mina.htm
Jsme fér – podpora fair trade
http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Jsme%20fer.htm
Otevřené atrium – prostor pro volnočasové aktivity
http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Atrium.htm
Není světlo jako světlo – úspora energií nejen v oblasti svícení
http://www.zsskolnivr.cz/archiv/skola_pro_udrzitelny_zivot.htm