Primární prevence
JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY
O posledním květnovém víkendu učitelé z Liščáku nezaháleli. Společně vyjeli do Dvora Králové
na teambuidingovou akci. Její součástí bylo i další vzdělávání učitelů v dovednostech, jak vést lépe třídnické hodiny. Prožitkovým seminářem nás provedl Mgr. Martin Kaliba z Univerzity Hradec Králové. Učitelé si nejen vyslechli teoretickou část, ale dobrovolníci si mohli některé aktivity vyzkoušet i na vlastní kůži. Po 8hodinovém maratonu nám byla odměnou prohlídka večerní Zoo. Přestože učitelé věnovali víkend sebevzdělávání, akce byla hodnocena kladně.

Mgr. Lenka Vlachová, ŠMP

Práce s problémovým chováním obtížně se začleňujícího žáka
V rámci programu Na pomoc třídním učitelům proběhl
4. 2. 2022 seminář s psychologem PhDr. Janem Vyhnálkem, odborníkem na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, pod názvem

Práce s problémovým chováním obtížně se začleňujícího žáka.Obvyklým průvodním jevem problémového chování dětí
ve třídách a dalších skupinách dětí je jejich nedostatečné začlenění do kolektivu. To může být chápáno jako příčina nejen problémového chování, ale i školního neúspěchu a rizika sociálně patologických jevů. Nedostatečné začlenění dítěte obvykle souvisí s poruchami attachmentu, emoční nestabilitou, nadměrným stresem a disharmonickým vývojem. Je typickým projevem u dětí se syndromem CAN, ADHD/ADD, úzkostnými a depresivními syndromy a rizikem rozvoje poruch osobnosti. Podpora začlenění dítěte je jednou z hlavních strategií řešení dlouhodobě problematického chování a prospěchu dětí
u nás na škole. Seminář přinesl učitelům a vychovatelům znalosti umožňující porozumět problémovému chování dětí na základě modelů postupů práce se skupinou a
s jednotlivcem v běžné pedagogické praxi.

Mgr. Lenka Vlachová , ŠMP

Školní poradenské pracoviště


⦁ Každá škola má pedagogické pracovníky, kteří se kromě výuky věnují i preventivně-výchovné činnosti. Jedná se
o výchovného poradce a metodika prevence. Výchovný poradce se věnuje hlavně problematice kariérového poradenství (poradenství ohledně výběru střední školy) a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Metodik prevence se zabývá tématy prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, krádeže…). Tyto dvě funkce vykonávají pověření učitelé v rámci svého úvazku, nebo několika vymezených hodin.

⦁ Některé školy mají v poradenském týmu i školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Školní psycholog vykonává na půdě školy činnost konzultační, poradenskou, diagnostickou, metodickou, a informační. Pracuje s žáky individuálně, ale i s třídními kolektivy a poskytuje konzultace rodičům žáků i pedagogickým pracovníkům.

Školní speciální pedagog poskytuje podporu a pomoc žákům s různou mírou stanovených podpůrných opatření a jejich rodičům a učitelům při práci s nimi.

⦁ Činnost obou je stanovena vyhláškou 72/2005 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a její novelou http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-197.htm

Výchovný poradce Mgr. Dana Krausová
499 421 563 krausova@zsskolnivr.cz
(konzultační hodiny každé úterý od 14 do 15 hod, po telefonické domluvě kdykoli)

Školní metodik prevence Mgr. Lenka Vlachová
499 421 563 vlachova@zsskolnivr.cz
(konzultační hodiny po telefonické domluvě či emailu kdykoli)

Školní psycholog Mgr. et Mgr. Jarmila Kupčeková jarmila.kupcekova@seznam.cz
(pondělí, čtvrtek 12.00 – 16.00, popř. po domluvě)

Speciální pedagog
Mgr. Ivana Nosková499 421 563 noskovaova@zsskolnivr.cz

Speciální pedagog
Mgr. Romana Linková499 421 563
linkova@zsskolnivr.cz

Na konci září proběhly adaptační kurzy 6. ročníků. Byly zaměřeny na navázání vztahů
s novými žáky, třídním učitelem a utužení třídního kolektivu. Součástí kurzu byl i jeden večerní program, kde se žáci seznámili se školní metodičkou primární prevence. Povídali si o obavách a očekáváních, která mají v souvislosti s přechodem na druhý stupeň. Zároveň hledali možná řešení, jak možné obavy řešit.
Lenka Vlachová
V letošním školním roce 2021/22 umožnilo vedení školy školní metodičce prevence nastoupit 5letý sebezkušenostní výcvik KVP. Výcvik povede k dovednosti pracovat s problémovými či nespolupracujícími skupinami žáků a učí čtení psychodynamiky skupinového dění na základě teorie dle Carla R. Rogese.
Výcvik vede paní Helena Vrbková, vedoucí instituce Život bez závislosti a šéfredaktorka časopisu Prevence. Každý rok absolvuje účastník kurzu zhruba 120 hodin výcviku ve vedení skupin rozdělených na 3 týdenní výcvikové pobyty.
Letošní výcvik byl částečně realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje“.

Mgr. Lenka Vlachová
„Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje“.


V průběhu října nás několikrát navštívila okresní metodička paní Kaplanová, aby pokračovala v práci se třídami, které se potřebují naučit řešit vztahové situace, které je potkávají v třídním kolektivu. Třídní učitelé úzce spolupracují se školní metodičkou, díky covidu je stále spousta práce v třídnických hodinách i komunitních kroužcích. Žáci se po roce a půl, kdy probíhala distanční výuka, učí znovu komunikovat se spolužáky, respektovat se navzájem, projevovat toleranci vůči ostatním, a tak navazovat kvalitní vztahy.
Lenka VlachováJe to vážně žalování?
Žáci 4. B se na začátku letošního školního roku sešli se školní metodičkou prevence. Společně se zamýšleli nad otázkou žalování. Toto téma je blízké všem dětem. Pomocí příběhů děti řešily situace, kdy je lépe obrátit se na někoho s prosbou o pomoc, kdy nabídnout pomoc sám a kdy je jednání motivováno záměrem někomu ublížit. V závěru zazněla nosná myšlenka: „Co nechci, aby dělali mně, nebudu dělat druhému.“
Cílem řady chystaných preventivních setkání je zlepšení vztahů mezi žáky na základě jasné, srozumitelné komunikace a respektu k sobě samým i sobě navzájem.

--
Mgr. Lenka Vlachová


Linka bezpečí v ZŠ Školní

Ve dnech 13. a 14. září proběhlo setkání žáků naší školy s pracovníky Linky důvěry. Diskutovali o možnostech využití anonymní linky, která je určena všem dětem a studentům do 26 let, kteří se potýkají s problémy. Tuto non stop linku využívá denně až 300 dětí.

--
Mgr. Lenka Vlachová