Jazyky

Anglický jazyk


Jedním z hlavních pilířů naší základní školy je anglický jazyk. Naším prvotním cílem je naučit žáky mít tento cizí jazyk rádi, získat k němu kladný vztah a touhu zdokonalovat se v něm ne pro učení samotné, ale vidět v něm klíč k poznávání nových zemí a kultur a v neposlední řadě i snadnější přístup k různým povoláním. Na naší škole je anglický jazyk nově vyučován již od 1. ročníku, jednu hodinu týdně. Od 3. ročníku je vyučován 3x týdně.
Od školního roku 2022/23 bude na 2. stupni naší školy probíhat i výuka hudební výuky v anglickém jazyce, což žákům jistě pomůže k rozvoji mluveného jazyka a rozšíření slovní zásoby.
Jak již bylo řečeno, základním cílem na samém počátku výuky je získat k cizímu jazyku kladný vztah a chuť se jej učit. V 1. a 2. ročníku je důraz kladen na ústní komunikaci – jazyk je představován a učen formou písní a her. Od 3. ročníku je postupně přidávána psaná forma jazyka a určité gramatické zákonitosti ve zjednodušené formě. Již zde je zařazováno využití jazyka v každodenních situacích. Od 5.ročníku jsou postupně učeny gramatické časy a jevy, slovní zásoba se prohlubuje a postupně jsou zařazovány složitější gramatické jevy, ovšem stále v propojení s každodenními životními situacemi.
Výuka je realizována ve 3 jazykových učebnách, IT učebnách i kmenových třídách, vždy s využitím interaktivní tabule. Výuka je stavěna zejména na aktivní komunikaci v daném jazyce s využitím aktuálních a zajímavých témat, dále jsou zařazovány poslechy namluvené rodilými mluvčími, hry, projekty a v neposlední řadě navozené modelové situace z běžného života. Od 7.ročníku je zaváděn i druhý cizí jazyk a žáci si mohou vybrat německý nebo francouzský.
Naše škola nabízí mimo jiné kroužky anglické konverzace. Anglická konverzace pro mladší žáky probíhá pod vedením Kateřiny Smetanové, pro starší žáky pak pod vedením rodilé mluvčí Maureen O´Ketch. Učitelé naší školy také v hodinách spolupracují s anglicky hovořícími dobrovolníky z různých zemí. Ti přicházejí do školy v rámci projektu Open Vrchlabí. Komunikují s žáky nejen v hodinách anglického jazyka, ale i v řadě jiných předmětů (hudební výchova, výtvarná výchova, vaření, tělesná výchova, český jazyk, dějepis atd). Naším cílem je, aby se absolvent naší školy nebál, aktivně, přirozeně a na určité úrovni používal cizí jazyk a vnímal jej jako přirozenou součást života, která mu otevírá brány do světa.