Jazyky

Anglický jazyk


Jedním z hlavních pilířů naší základní školy je Anglický jazyk. Prvotní cílem je naučit naše žáky mít rád anglický jazyk, získat k němu kladný vztah a touhu se v něm zdokonalovat a dále se rozvíjet ne pro učení samotné, ale při touhu za poznáním onoho jazyka a chuť studovat jej a vidět v něm klíč k poznávání nových zemí, kultur a v neposlední době mít otevřené brány k různým povoláním.

Na naší škole je anglický jazyk nově vyučován již od 1. ročníku a to hodinovou dotací. Od 3. ročníku je jazyk vyučován 3x týdně. Pro příští školní rok 2021/2022budeme usilovat o navýšení hodinové dotace na 4. vyučovací hodiny týdně počínaje od aktuálního 6. ročníku.

Jak již bylo řečeno, základním cílem na samém počátku výuky je získat k němu kladný vztah a chuť se jej učit. V 1. a 2. ročníku je důraz kladen na ústní komunikaci – jazyk je představován a učen formou písní a her. Od 3.ročníku je postupně přidávána psaná forma jazyka a určité gramatické zákonitosti ve zjednodušené formě. Již zde je zařazováno využití jazyka v každodenních situacích. Od 5.ročníku jsou postupně učeny gramatické časy a jevy, slovní zásoba se prohlubuje a postupně jsou zařazovány složitější gramatické jevy, ovšem stále s propojením s běžným životem či aktivním využitím cizího jazyka.

Výuka je realizovaná ve 3 jazykových učebnách s využitím interaktivní tabule, IT učebnách a kmenových třídách. Výuka je stavěna zejména na aktivní komunikaci v daném jazyce s využitím aktuálních a zajímavých témat, dále jsou zařazovány poslechy namluvené rodilými mluvčími, hry, projekty a v neposlední řadě navozené modelové situace z běžného života.

Od 7.ročníku je také na naší škole nabízen 2. cizí jazyk a je na výběr ze 2 jazyků – německý a francouzský.

Naše škola nabízí mimo jiné kroužky anglické konverzace. Anglická konverzace pro mladší žáky probíhá pod vedením Kateřiny Smetanové a Anglická konverzace pro starší žáky pod vedením rodilé mluvčí Maureen O´Ketch.

Učitelé naší školy také v hodinách spolupracují s anglicky hovořícími dobrovolníky z různých zemí. Dobrovolníci přicházejí do školy v rámci projektu Open Vrchlabí. Dobrovolníci komunikují s žáky nejen v hodinách anglického jazyka, ale v celé řadě jiných předmětů, např. hudební výchova, výtvarná výchova, vaření, tělesná výchova, český jazyk, dějepis atd.)

Cílem je, aby se absolvent naší školy nebál a aktivně, přirozeně a na určité úrovni používal cizí jazyk, a vnímal jej jako přirozenou součást života, která mu otevírá brány do světa.