Left
Right
 
Aktuality
Plavecký kurz 2021 3.A a 4.A
Plavecký kurz 2021 3.A a 4.A

Máme velikou radost ,že jsme letos úspěšně absolvovali plavecký kurz. Pro dnešní závěrečné plavání si plavčíci
pro děti připravili spousty vodních aktivit v podobě opičí dráhy a také si děti zkusily, jaké je spadnout do vody
v oblečení. V samém závěru děti dostaly mokré vysvědčení. Plavání jsme si užili a děti se vždy těšily.

Plavání ZDAR!
Stmelování kolektivu ve třídě 6.A
16.11.2021 proběhla v 6.A netradiční hodina. Navštívil nás paní Mgr. Vlachová-školní preventistka. Zaměřila se na problematiku vzájemných vztahů mezi žáky. Podobný dvojhodinový program probíhal i v září na adaptačním kurzu.
Žáci si vyzkoušeli, jak je důležité vzájemně si naslouchat a respektovat jeden druhého. Hodina nám rychle utekla a dalším výstupem byl třídní strom, který si děti vyrobily v rámci výtvarné výchovy s paní učitelkou Mgr. Vodnárkovou.
Každý žák má na stromě svůj list – vlastní závazek-úkol, který se pokusí plnit tak, aby se klima naší třídy postupně zlepšovalo. Naším cílem je to, abychom se ve třídě všichni cítili bezpečně a vzájemně se respektovali.
RNDr. Milan Sedláček – třídní učitel


3D tisk
V současné době máme na škole 3D tiskárny, které každý týden aktivně využívají žáci, kteří navštěvují kroužek 3D tisku. Jednu tiskárnu jsme získali zdarma, neboť jsme se zapojili do projektu firmy PRŮŠA.
Netiskneme pouze hotové modely, ale žáci si sami připravují své 3D návrhy ve speciálním kreslícím programu. Mezi první výrobky patřily oblíbené klíčenky a přívěsky. Postupně žáci navrhují i složitější projekty.
Děti se naučily připravit vlastní 3D modely, zvládnou jeho převedení na STL soubory a následně jej v programu PrusaSlicer připraví pro tisk. Zvolí si tiskový materiál , sílu vrstvy – kvalitu tisku, výplň modelu v procentech atd. U složitějších modelů musí zvolit při tisku použití podpor, tak aby by byl tisk úspěšný.
Takto upravený model převedou do G-codu, a pomocí SD karty uvedou 3D tiskárnu PRŮŠA do chodu. Se zájmem sledují samotný tisk – sledují jak vrstva po vrstvě uvádí v život jejich 3D dílo.
Děti na kroužku vzájemně spolupracují, pomáhají si a je zde velice příjemná kamarádská atmosféra. Ne všechny modely stihneme vytisknout během kroužku. Máme s dětmi dohodu, že mohou přijít během týdne i o přestávkách a svůj projekt si vytisknou. Tiskárny tak běží často celé dopoledne.
RNDr. Milan Sedláček


Třeťáci a vyučování s cizinci
"Angličani" jsou super. Navíc se naučíme anglickou výslovnost. Je škoda, že musí potom odjet. Cítím se s nima dobře. Doufám, že zas někdy přijedou.
Gabča

Je to pro mě milé, že si můžu zopakovat a naučit nová slova. Mám ráda angličtinu. A jsem ráda, že k nám do třídy někdo takový chodí.
Pepi

Je to pro mne dobrý pocit, protože mě něco nového naučili, a zároveň jsem se u toho pěkně pobavil.
Jonda

Je to příjemný. Moc bych si přála, aby to tak bylo dál.
Sabi

Je to divný, když někdo cizí přijde do naší třídy. Ale zas je to fajn, když vás něco nového naučí.
Ondra

Je to moc moc super. Jsou moc hodní. Moc hodná byla Katarina!
Lucka

Výzva rodičů 1.A k třídní vánoční charitativní akci
Protože tradiční vánoční trhy ve škole nejsou z hygienického hlediska příliš bezpečné, vymysleli rodiče dětí z 1. A třídní miniakci. Děti ve třídě v předvánočním období vyrobí 1-2 výrobky s vánoční tématikou, tyto výrobky donesou domů a rodiče je odkoupí (peníze pošlou do třídní kasičky - hodnota je na zvážení každého rodiče). Pokud se připojí více tříd, může to být první finanční počin pro Dobrého anděla. Klasické trhy, které se uskuteční v jarním či letním období, mohou být pokračováním dobročinné akce.

Děkujeme všem třídám a rodičům, kteří se zapojí.

Projektové dny ve svíčkárně Rodas
Projektové dny strávily děti 2. ročníku ve Svíčkárně Rodas v Prostředním Lánově. Vyrobily si každý několik krásných výrobků a další výrobky si ještě zakoupily. Dětem i učitelkám se ve výrobně velmi líbilo. Velké poděkování patří též zaměstnancům Rodasu za příkladný, velmi milý přístup.

Veselá hodina zeměpisu v 6.A
Žáci se učí o mapách. Aby nebyla výuka pouze teoretická udělali jsme si praktickou pomůcku na výuku vrstevnic. Z kartonů si děti vystřihují jednotlivé vrstvy – vrstevnice a modelují si vlastní krajinu. Vznikají hory, hluboká údolí, kde tečou řeky, nebo se rozlévají jezera. V některých modelech máme lanovky, nebo dokonce balíky sena na loukách za vesnicí. Práce děti bavila a můžete se podívat, jaké rozličné romantické krajiny vznikly.
RNDr. Milan Sedláček

15.11. proběhnou třídní schůzky
Podrobnější informace naleznete v žákovské knížce.

Metodické setkání ředitelů - Nová informatika
V úterý 2.11. se ve společenské místnosti ZŠ Školní Vrchlabí konalo metodické setkání ředitelů a pověřených zástupců základních škol. Setkání bylo zaměřené na téma revize RVP - Nová informatika.
Garantem a zároveň přednášejícím byl pan David Kalivoda, krajský ICT metodik z NPI v Hradci Králové. Diskutované byly zejména otázky změn v RVP ZV týkající se nového pojetí výuky informatiky, ale také hodinové dotace předmětů v ŠVP a mezipředmětové vztahy.

Setkání proběhlo v příjemné pracovní atmosféře a všichni přítomní se shodli na potřebě pokračování v organizaci podobných pracovních setkání.


Kurz první pomoci dětem
V pátek 29.10.2021 se v prostorách ZŠ Školní Vrchlabí uskutečnil seminář pro pedagogy na téma: Kurz první pomoci dětem - zážitkovou metodou.
Semináře se zúčastnilo 43 pedagogů převážně z MŠ a 1. stupně ZŠ z celého správního obvodu ORP Vrchlabí II. Seminář probíhal od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. Účastníci se při praktických ukázkách seznamovali se zásadami poskytování první pomoci. Kurz byl zakončen simulovaným zásahem v krizové situaci.
Seminář proběhl pod záštitou SOHL - MAP Vrchlabí pro Vrchlabsko.

Fotbalový turnaj v malé kopané
V úterý 26. 10 se žáci naší školy zúčastnili okrskového turnaje v malé kopané. Turnaj se uskutečnil za krásného, slunečného počasí na umělé trávě fotbalového stadionu Vejsplachy a probíhal ve dvou kategoriích. V obou kategoriích jsme obsadili druhá místa za vítěznou ZŠ Nám. Míru. Turnaj se uskutečnil s podporou grantu města Vrchlabí a ceny byly pro všechny účastníky.
Informační a poradenské středisko ÚP v Trutnově
Žáci 9. B navštívili Informační a poradenské středisko ÚP v Trutnově. Získali spoustu nových informací důležitých k volbě SŠ.
Každý žák obdržel Atlas školství. Společně pracovali na zadaných úkolech. V listopadu IPS ÚP navštíví žáci 9.C a 9.A.


Družina
Naše oddělení má 28 šikovných a veselých dětí z první a ze třetí třídy. Každý den se snažíme chodit ven na čerstvý vzduch, aby děti měly co nejvíce aktivit spojených s pohybem, který je jim tak přirozený. Sportujeme na hřišti, v tělocvičně, ale i v přírodě.
Za špatného počasí se věnujeme činnostem v naší krásné třídě, kde máme zcela nový nábytek. Děti navlékají korálky, čímž si procvičují jemnou motoriku, nebo vyrábí různé výrobky. Naposledy jsme si zkrášlili oddělení nádhernými muchomůrkami. Můžete se podívat na naše fotografie.

R. Sedláčková, vychovatelka.

Pythagorova věta – 8. ročníky
Žáci osmých ročníků nyní probírají Pythagorovu větu. Během projektové hodiny si naši osmáci ověřili platnost této věty v praxi.
Měřili tabuli, dveře, okno, pingpongový stůl, lavici, obraz a další předměty s pravým úhlem.
Pomocí Pythagorovy věty zjistili délku přepony těchto obrazců, kterou následně porovnali s naměřenou hodnotou.
Žáci pracovali ve skupinách, zopakovali převody jednotek, naučili se správně odečítat naměřené hodnoty. Následovalo zpracování a porovnání vypočtené hodnoty s naměřenou délkou úhlopříčky.
Skupinová práce se žákům líbila, zadané úkoly všichni splnili. Měřením jsme si opravdu potvrdili platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku.
RNDr. Milan Sedláček.


Setkání řídících pracovníků škol a školských zařízení
Ve dnech 14. a 15.10.2021 jsem se zúčastnil dvoudenního setkání řídících pracovníků škol a školských zařízení, které proběhlo pod záštitou MAP ORP Vrchlabí II v parkhotelu Skalní město.
Společně s lektory Mgr. Josefem Miškovským, Ph.D. a Ing. Michalem Hátlem jsme se věnovali tématu Školní akční plány a strategické plánování. Školení probíhalo formou diskuze a vzájemného sdílení zkušeností.
Diskuzní část semináře byla doplněna o praktické ukázky interaktivních výukových pomůcek.
Celá akce byla výborně zorganizovaná, za což patří velké poděkování paní Mikšíkové a paní Hebké z odboru školství MÚ Vrchlabí.

Mgr. Jaroslav Pleva
ředitel ZŠ Školní Vrchlabí


Doba Kamenná 6. třídy
V dějepisu v 6. ročnících probíráme dobu kamennou. Výuku jsme dětem zpestřili praktickými činnostmi, kterými se zabývali naši předci v neolitu.
Žáci vyrobili krásné nástroje z doby kamenné. Pěstní klíny pazourky, palice, luky, oštěpy a šípy s kamennými hroty. Někteří se pustili do výroby kopií Věstonické venuše a modely se jim opravdu vydařily.
Společně jsme lovili mamuty, nebo sváděli souboje s jeskynními medvědy.
Během adaptačního kurzu děti stavěly v lese zmenšeniny pravěkých přístřešků a dlouhých domů, v kterých naši předci v neolitu na našem území přebývali.
A tak jsme zase trochu naplnili to známé rčení : „Škola hrou."

RNDr. Milan Sedláček

Zahájení výuky AJ v 1. a 2. třídách
Letošní rok byla zahájena výuka anglického jazyka pro žáky 1. a 2. tříd. Žáci se učí zábavnou formou her, písniček a motorických cvičení.
Běh zámeckým parkem
7.10. 2021 se žáci prvního stupně zúčastnili Běhu zámeckým parkem. Na start nastoupilo celkem 57 závodníků z naší školy. V kategorii prvňáčků obsadil první místo Johan Jüptner a druhé místo Šimon Zábrodský.

V kategorii druháků (ročník 2014) se na druhém místě umístila Eliška Pacnerová a Jakub Klazar.

V kategorii pátých ročníků obsadila v dívčí kategorii první místo Barbora Kočí, třetí místo Agáta Auersvaldová a v chlapecké kategorii druhé místo David Binder.

Gratulujeme všem vítězům a děkujeme za reprezentaci školy všem závodníkům!

Výrobky z kaštanů
Děti z 1.A nasbíraly kaštany a vyrobily si z nich krásné housenky. Při této práci se podívaly i na pohádku Sametka, zopakovaly si učivo o podzimu a také jak vzniká z housenky motýl.


Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2021

Školení pedagogů

Naše škola se aktivně připravuje na změnu výuky informatiky a robotiky, která má dle nařízení MŠMT ČR vejít v platnost nejpozději v roce 2023.
Abychom byli připraveni na tyto rozsáhlé změny ve výuce, budou muset učitelé absolvovat celou řadu školení a vzdělávacích programů.
Zúčastnil jsem se projektu EDUbus. Podrobně jsem se seznámil s malými roboty, které budou žáci používat při výuce na prvním a druhém stupni všech základních škol.
Naše škola se výuce robotiky věnuje na druhém stupni již 5 let a tak máme určitý náskok. Získané zkušenosti určitě využijeme v přípravě nového vzdělávacího plánu naší školy.
Naštěstí jsme před 5 lety zvolili platformu robotů LEGO EV3, která se bude používat i
v novém formátu výuky informatiky a robotiky na základních školách.
S těmito roboty naši žáci získali třetí místo na mezinárodní robotické soutěži v Brně, které se pravidelně účastníme.

RNDr. Milan Sedláček

Krkonošské sportovní hry
Dne 1.10.2021 proběhly v areálu Vejsplach ve Vrchlabí závody v atletice. Zúčastnili jsme se v kategorii mladších i starších žáků i žákyň.

Zcela excelentní pro Liščák byl běh starších žáků na 100 metrů, kde Karel Havlíček, Antonín Babič a Jan Roth obsadili první tři místa. Na stupních vítězů byl dále Tomáš Pauer (60m, skok vysoký), Alexandra Stužková (hod kriketovým míčkem), Karolína Němečková (skok vysoký), Elen Horská (hod kriketovým míčkem), Jan Roth (1500m), Karel Havlíček (hod kriketovým míčkem), Daniel Čepelka a Jakub Petrlík (skok vysoký).

Štafetu 4 krát 60 m opět vyhráli chlapci z naší školy.

Závody se vydařily, počasí bylo slunečné, děti si je hezky užily.


Adaptační kurz 6.A 2021
Třída 6.A se zúčastnila adaptačního kurzu na Benecku.
Dvoudenní pobyt byl zaměřen a stmelení nového kolektivu.
Hráli jsme socializační hry, navštívila nás školní preventistka krizového chování, která měla pro děti připravený zajímavý program. Byl se na nás večer podívat i pan ředitel Mgr. J. Pleva.

Děti luštily šifrované zprávy, pracovaly s mapou a buzolou. Všichni se výborně bavili při veselých soutěžích - kroužky, rybolov, sestřelování plechovek, hod na přesnost a závody v pytlích.

Zdolali jsme vrchol hory Žalý, navštívili Rovinka a cestou zpět stavěly děti v lese pravěká obydlí.

Všichni si užili večerní karneval v maskách a diskotéku.

Vrcholným zážitkem pro všechny byla noční stezka s oběšencem a svítící hlavou. Tma byla opravdu strašidelná a některé dívky uronily i nějakou tu slzičku - někdy i celý rybník slz.

Adaptační kurz se nám vyvedl, všichni jsme se pobavili a užili si krásné dny.

RNDr. Milan Sedláček - třídní učitel.
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik pro školní rok 2021/2022 letos absolvují 3.a 4.třídy. V loňském školním roce se z důvodu koronavirových opatření, bohužel, konat nemohl.

Diakonie ČCE Vrchlabí
na dopravním hřišti
Ve středu 29.9.2021 naše sportovní a dopravní hřiště využili k dobře strávenému sportovnímu dopoledni žáci Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí.

RC auta - E REVO TRAXXAS
1 : 8 na naší škole.
Vždy v pondělí od 14 hodin mohou žáci naší školy jezdit s terénními auty E - REVO TRAXXAS.
Jízdy probíhají za dobrého počasí na školním hřišti, nebo na louce před školou.
Děti se naučí řídit silná auta 4x4, která mohou dosahovat rychlost až 110 km/h. Budou provádět základní údržbu, drobné opravy, výměnu a nabíjení akumulátorů.
Možná budete překvapeni, ale zatím máme více pilotek
z řad děvčat, než chlapců.
Důležité je, že jsou děti venku na čerstvém vzduchu, hrají si a baví je to.

Veškeré tyto aktivity, které pomáhají u žáků rozvíjet polytechnické znalosti a dovednosti se realizují díky finanční podpoře firmy ŠKODA AUTO a.s. a zřizovatele školy - Města Vrchlabí.

Kdo má zájem o zkušební jízdy, domluví se vždy s panem učitelem RNDr. Milanem Sedláčkem, který tento projekt na naší škole realizuje.
RNDr. Milan Sedláček – těším se na další piloty.
Ro modely ZŠ ŠKOLNÍ
ČESKO-POLSKÝ PROJEKT VRCHLABÍ-KOWARY
23.-24.9.2021 proběhla první část česko-polského projektu Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi, Geologická exkurze do Krkonoš. Deváťáci ZŠ Školní a žáci dvou kowarských základek nejprve navštívili hornické muzeum v Černém Dole, nahlédly do lomu na dolomitický vápenec a pak v českopolských týmech vyplňovali pracovní listy na naučné hornické stezce Berghaus. Večer DJ Gedži (Jitka Absolonová) uspořádal pro účastníky projektu diskotéku. V pátek si žáci rozšíříli obzory o geologii a geomorfologii Krkonoš na přednášce M. Skalky v ekocentru Správy KRNAP KRTEK a na venkovní expozici v zámeckém parku. Odpoledne byl projekt zakončen návštěvou podzemí v hornickém muzeu v Harrachově a návštěvou Mumlavských vodopádů. Těšíme se na druhou část projektu, která proběhne 7.-8.10. na polské straně Krkonoš. Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

EDU BUS
17.9.2021 žáci šestých ročníků ZŠ Školní navštívili v rámci polytechnického vzdělávání Edu Bus, který zajistil MAP Vrchlabí. Žáci se seznámili s alternativními zdroji energií a se suchým ledem - jeho vlastnostmi, využitím a prakticky si chování suchého ledu ověřili laboratorními pokusy.
Pokračujte do galerie kliknutím na obrázek
Ředitelské volno 27.9.2021
Z technických důvodů bude na pondělí 27. 9. 2021 vyhlášeno pro žáky ředitelské volno.

Diakonie ČCE Středisko Světlo
ve Vrchlabí na dopravním hřišti ZŠ Školní
Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí využilo 16.9.2021 naše školní a dopravní hřiště pro klienty služby Sociální rehabilitace Spirála. Klienti si protáhli svá těla na koloběžkách a společně zde strávili cca 2 hodiny na čerstvém vzduchu.
Odcházeli spokojeni a v dobré náladě, s úsměvem na rtech a slibem, že zase přijdou!

Výuka ČJ pro cizince
  • je určena pro celou oblast ORP Vrchlabí
  • od 1.9.2021 je naše škola zařazena mezi vybrané školy určené ke vzdělávání cizích státních příslušníků.
  • vzdělávací program zabezpečují Mgr. Zdena Hrnčířová a Mgr. Jana Formanová

Seznamovací třídní schůzky 9.9.2021
  • ve čtvrtek 9.9. proběhly na naší škole seznamovací třídní schůzky, byla tak založena tradice v rámci navázání a zlepšení komunikace mezi pedagogy a rodiči
  • vysoká účast zákonných zástupců dokazuje, že jsme vykročili správnou cestou
  • od 16 hodin se konaly třídní schůzky na 1. stupni a od 17 hodin na 2. stupni
  • všem rodičům za účast děkujeme a těšíme se na další spolupráci
Fotbalový turnaj vrchlabských mateřských škol a žáků 1. tříd

Ve dnech 9. a 10.9. se ve spolupráci ZŠ Školní Vrchlabí a FC Vrchlabí uskutečnil fotbalový turnaj vrchlabských mateřských škol a žáků 1. tříd.


Turnaje se zúčastnila MŠ Komenského, MŠ Letná a Dvořákova, MŠ Labská, MŠ Jiráskova a ZŠ Školní Vrchlabí. Celkový počet zúčastněných dětí přesáhl počet 170.

Hlavním pořadatelem akce byl Mgr. Miroslav Hanuš, kterému se za finanční podpory města Vrchlabí, povedlo uspořádat krásné sportovní dopoledne, za což mu patří velké poděkování.


Děkujeme také všem zúčastněným zástupkyním škol a školek, že umožnily účast dětí a podpořily je ve sportování. Děti si to parádně užily.


_ _

Mgr. Jaroslav Pleva

ředitel ZŠ Školní Vrchlabí

Fotogalerie
Více obrázků najdete zde: